Așa după cum informează Direcția Generală de Evidență a Populației Constanța, persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate, personal, la S.P.C.L.E.P. pe raza căruia locuiesc, însoţită de următoarele documente:

- certificatul de cetăţenie română; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;

- certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii;

- certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

- dovada adresei de domiciliu, original sau extras de carte funciară obținut cu cel mult 30 zile anterior datei depunerii cererii.

Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este necesară prezența proprietarului care va prezenta actul de proprietate și actul de identitate.

- un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin;

- permisul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, după caz;

- documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Documentele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate

*La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Oficiul român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

 

 

 

 

  139